Duaal promoveren: IT-governance in de multiverse van specialistische strategische adviseurs

Bart Pieters is één van de duale promovendi die via I-Doctoraat een plek gevonden heeft binnen de Rijksoverheid. Hij werkt al meer dan 25 jaar voor de Rijksoverheid waarvan de laatste vier jaar voor CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als Adviseur Informatiebeveiliging en Privacy. Begin dit jaar is hij gestart met de voorbereidingen voor zijn duale promotietraject aan Tilburg University bij Jos van Hillegersberg, wetenschappelijk directeur van Jheronimus Academy of Data Science.

IT Governance wordt steeds complexer. Doordat de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden toenemen wordt besluitvorming complex en daarmee het nemen van de juiste besluiten: denk hierbij aan architectuur, informatiebeveiliging, privacy, archivering, openbaarmaking, AI, Algoritmes en nog meer. Adviseurs met verschillende specialismen adviseren de manager hierover en niet altijd in samenhang. Wanneer deze individuele adviezen tegenstrijdig zijn kan dat dilemma’s opleveren voor de manager. Hij moet een afweging maken o.b.v. deze complexe materie en dat leidt niet per se tot de beste besluiten. De onderzoeksvraag is: hoe kan ervoor gezorgd worden dat er vaker congruente multidisciplinaire adviezen worden gegeven? Op deze manier weet de manager wat de knelpunten en afwegingen zijn en kan hij betere besluiten nemen.

Op de CIO Dag Rijksoverheid op 19 juni vierden Bart Pieters samen met Aart Jochem (CISO Rijk), Jos van Hillegersberg (Tilburg University), Mike Spieker (ENFP) en Kees Teszelszky, PhD (I-Partnerschap) de ondertekening van de overeenkomst: het promotieonderzoek kan nu echt beginnen.

Binnenkort volgt een uitgebreid interview. Meer weten over het onderzoek of duaal promoveren bij het Rijk? Neem contact met ons op.