Hanzehogeschool en Rijk werken samen in Digital Society Hub

De Hanzehogeschool heeft de afgelopen jaren diverse succesvolle samenwerkingen met verschillende Noordelijke rijksoverheidsorganisaties opgezet waar studenten, samen met docenten, docentonderzoekers en regionale experts, werken aan digitaliseringsvraagstukken. Nieuw is nu de Digital Society Hub (DSH).

Om optimaal met de Rijksoverheid te kunnen samenwerken heeft de School voor Communicatie, Media en IT (SCMI) de krachten gebundeld in de Digital Society Hub op de Zernike Campus. Hier werken onder andere DUO, Politie en RDW samen in langlopende projecten. Studenten kunnen in de voorhoede experimenteren, innoveren en ook vaak hun eerste baan in Noord-Nederland vinden.

Een van de onderdelen van DSH is het DIT-lab, in maart 2022 geopend door Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur en Harmen Harmsma, directeur-generaal DUO. Met deze strategische samenwerking is de relatie met de rijksoverheid verder uitgebouwd.

Informatiehuishouding (IHH) op orde

Ook wordt er door DSH geïnvesteerd in de samenwerking met het Rijksprogramma ‘Open op Orde’. In dit programma wordt de digitale informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde gebracht en daardoor transparanter. Met een nog op te richten IHH-Lab (werktitel) binnen de Digital Society Hub trekt de rijksoverheid samen op met kennisinstellingen om te zorgen voor een goede en duurzame kennisontwikkeling. Door deze samenwerking kan iedere burger in de dienstverlening van de Rijksoverheid direct profiteren.

Krachten bundelen

Daarnaast is er de IT Academy Noord-Nederland als de centrale plek voor vraaggestuurde opleidingen (omscholing). De Rijksoverheid investeert – naast andere initiatieven- de komende vijf jaar capaciteit en geld om de samenwerking met het onderwijs te verduurzamen.  

Dick Pouwels: “Met de Digital Society Hub als centrale learning community voor digitale transformatie en de IT Academy Noord-Nederland als centrale plek voor vraaggestuurde opleidingen brengen we efficiënt en effectief vraag en aanbod van kennis samen. Daarnaast hebben we met onze samenwerking in de IT Hub Hoogeveen, een goede verbinding naar de rijksdiensten in Drenthe.”

Sander Verhoeckx I Partnerschap IHH: “We zetten hiermee in op een duurzame onderlinge samenwerking van rijksdiensten en onderwijsinstellingen om de kennis op het gebied van Informatiehuishouding zowel bij rijksambtenaren als studenten en docenten te vergroten. Deze kennis is essentieel om de openheid en transparantie te bevorderen en te verbeteren voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid.”