Wat is opgavegericht werken?

Ga terug naar de vorige pagina (Opgavegericht werken)

Als je opgavegericht werkt ga je telkens uit van de volgende punten:

  • De (maatschappelijke) opgave is leidend.
  • Samenwerking is organisatiegrensoverstijgend.
  • Alle partijen met een belang en bijdrage worden betrokken.
  • Multidisciplinaire, horizontale samenwerkingsverbanden.
  • Snel kunnen meebewegen met ontwikkelingen en veranderingen.
  • In een open relatie staan met de omgeving (burgers en instellingen), om te horen wat er speelt, ideeën te bespreken en samen voor oplossingen te zorgen.

Hiermee zorg je er bijvoorbeeld voor dat je niet blijft steken in het beleids- of procesmatige. Of creëer je een open en veilige sfeer waarin ruimte is voor duidelijke, open communicatie, feedback en erkenning van verbeterpunten. Zo’n manier van werken stimuleert het lerend vermogen van je organisatie.

De uitgangspunten komen ook terug in de processtappen en het instrumentarium dat  we hanteren bij opgavegericht werken bij het Rijk. Op meerdere plekken binnen het Rijk is de beweging naar een opgavegericht werkende overheid reeds ingezet.

Programma Grenzeloos samenwerken

Opgavegericht werken staat rijksbreed in de schijnwerpers. Het Secretarissen-Generaal-overleg (SGO) werkt, ondersteund door BZK-collega’s die verantwoordelijk zijn voor het rijksbrede organisatiebeleid, samen in een programma Grenzeloos Samenwerken. Ook de directeuren bedrijfsvoering (ICBR) en hoofden Personeel & Organisatie (ICOP) van het Rijk hebben opgavegericht werken en wendbaar organiseren als prioriteit benoemd. Daarnaast staan het netwerk van organisatieadviseurs van het Rijk (INOR) én de experts van Rijksconsultants klaar om managers en teams bij hun opgaven te faciliteren.

Samen met al deze partijen wil Rijksconsultants bijdragen aan de realisatie van de SGO-visie  op de wendbare en innovatieve Rijksoverheid. Hierin werken managers en medewerkers vanuit de rijksdienst effectief samen met betrokken interne en externe partners en leren zo hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren.