Governance-training

Herken je dit? Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak- en rolverdeling in de besturing van je project, programma of organisatie. Dit is vastgelegd in organisatiebeschrijvingen, overeenkomsten of projectplannen. Toch loopt het in de praktijk anders: besluitvorming komt niet goed tot stand of duurt lang, er wordt liever gewerkt volgens een consensusmodel dan dat één partij beslissingsbevoegdheid krijgt, de stakeholderrepresentanten wisselen steeds. Gevolg: verwarring, inefficiëntie, nodeloze conflicten, tijdsoverschrijdingen, mislukkingen. 

Kortom, de praktijk is grilliger dan je op papier had afgesproken. Hoe ga je hiermee om?

Leer het ‘Governance-spel’

Speel je het Governance-spel goed, dan resulteert dit in een goed aangestuurde, succesvolle organisatie. Om het spel goed te kunnen spelen moeten alle spelers:

 • Een gezamenlijk einddoel nastreven
 • Urgentie voelen
 • Rolzuiver en betrouwbaar zijn
 • Over de noodzakelijke competenties beschikken
 • Over zichzelf en hun onzekerheid heen durven stappen

Maar wat doe je wanneer er sprake is van:

 • Onrealistische verwachtingen
 • Rolonduidelijkheid/grensissues tussen bijv. opdrachtgever en eigenaar of andere stakeholders
 • Onuitgesproken belangen
 • Botsende karakters: wie domineert wie?
 • Wisselingen van de wacht
 • Verschil papier en praktijk: PINO (Prince In Name Only)

Volg de Governance-training

Herken je de hierboven geschetste situatie en wil je hier graag wat aan doen? Kom dan naar de eendaagse Governance-training van Rijksconsultants!

Rijksconsultants helpt met haar Governance-expertise al jaren organisaties aan een grotere implementatiekracht. Met de Governance-training nemen we je in één dag mee in de principes van Governance bij de Rijksoverheid en krijg je een introductie tot de meest gebruikte methodieken.

Deelnamecriteria

Deze eendaagse training is bedoeld voor overheidscollega’s uit alle bestuurslagen, die in hun taak, opdracht of rol tegen Governance-aspecten aanlopen:

 • Opdrachtgevers
 • Opdrachtnemers (hoofden uitvoeringsorganisaties en SSO’s, projectmanagers, programmaleiders, verandermanagers, organisatieadviseurs, etc.)
 • Eigenaren van shared serviceorganisaties, agentschappen en zbo’s

Voor deze workshop is geen expliciete voorkennis nodig.

Basiskennis of ervaring in één of meer van de volgende zaken is handig, maar niet noodzakelijk:

 • Project- / programmamanagement
 • Aansturing van uitvoeringsorganisaties in de driehoek Eigenaar-Opdrachtgever-Opdrachtnemer
 • Werken in netwerken of ketens

Verder volstaat:

 • Interesse in het onderwerp
 • Raakvlak met lopende en recente opdrachten
 • De verwachting dat je iets met deze kennis gaat doen

Wat leer je tijdens deze training?

Na deze training heb je kennis van systemische principes, inzicht in patronen in jouw team of organisatie en weet je welke interventies werken. Je begrijpt niet alleen hoe jouw gedrag impact heeft op jouw team en organisatie maar je hebt die ook letterlijk ervaren en gevoeld. Je hebt je eigen vraagstuk vanuit de systemische bril bekeken en krijgt handvatten om jouw vraagstuk effectief aan te pakken. Voor de training is geen expliciete voorkennis nodig.

Doelstelling en resultaat

Aan het eind van deze training heb je:

 • Inzicht in het belang van Governance-aspecten bij opdrachten binnen de overheid
 • Inzicht in mogelijke valkuilen
 • Kennis van de meest gebruikte methodieken om daarmee om te gaan
 • Inzicht in of je wil doorgroeien naar de rol van begeleider/manager bij de implementatie van Governance in overheidsactiviteiten

Programma

De trainingsmethodiek bestaat uit een interactieve workshop met gebruik van fictieve en actuele casussen en break-outs. Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Governance door de ogen van Rijksconsultants en casuïstiek van de deelnemers
 2. Hoe bouw je een heldere opstelling?
  • Aansturing projecten en programma’s + casus
  • Aansturing uitvoeringsorganisaties, agentschappen, zbo’s, SSO’s, etc. in de driehoek Eigenaar-Opdrachtgever-Opdrachtnemer + casus
 3. Hoe speel je het Governance-spel goed? + casus
 4. De 11 belangrijkste valkuilen bij kleine en grote Governance-vraagstukken

Vervolgcursussen

Voor deze workshop wordt geen examen afgenomen. Wil je graag een certificaat behalen, dieper op een bepaald onderdeel in gaan, of een masterclass Governance volgen, dan begeleidt Rijksconsultants je graag bij het vinden van de juiste vervolgtraining of -opleiding.

Aanmelding

Donderdag 10 oktober 2024 in Utrecht Centrum
trainers: Els Vergouwen en Jack van den Kieboom

Donderdag 14 november 2024 in Den Haag Centrum
trainers: Marlies Ypma en Leon Klinkers

(min. aantal deelnemers 12, max. aantal deelnemers 15)

Kosten: € 630 (tarief 2024) Voor deelnemers die niet bij de Rijksoverheid werken, wordt btw in rekening gebracht.

Ben je werkzaam bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Ben je werkzaam bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • Meld je aan via het platform LeerRijk (dit kan het best via je desktop of laptop).

Ben je werkzaam bij Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat of Justitie en Veiligheid:

 • Meld je aan via het leerportaal van je eigen ministerie

Ben je niet werkzaam bij de Rijksoverheid of werkzaam bij Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken of de Belastingdienst? Meld je aan door een e-mail te sturen naar postbus.loc@minbzk.nl

Belangrijk: vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Dat het om de Governance-training gaat en op welke datum je deze wil volgen.
 • Voornaam (tussenvoegsel) Achternaam
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Bewijs van goedkeuring van leidinggevende

Voor vragen kun je contact opnemen via: contactrijksconsultants@rijksoverheid.nl