De Woo en de Gateway Review

Vallen Gateway Review-rapporten onder de Woo? De kracht van een Gateway Review is immers dat een review in een vertrouwelijke setting plaatsvindt. Toch heeft de Woo het uitgangspunt dat alle informatie openbaar is, tenzij. Dat kan spanning opleveren.

Voor alle duidelijkheid: het proces van een Gateway Review is vertrouwelijk. Er worden geen verslagen van de interviews gemaakt en namen van de geïnterviewden en van de leden van het reviewteam worden ook nooit openbaar.

Woo en Gateway

Als er een Woo-verzoek wordt gedaan betrekking hebbend op een rapport van een Gateway Review, dan is het aan de opdrachtgever (SRO) om te toetsen of er uitzonderingsgronden zijn. Deze zijn beschreven in de Woo. Zijn deze uitzonderingsgronden van toepassing dan wordt het rapport niet openbaar gemaakt.

Enkele voorbeelden uit de praktijk waardoor een Gateway Reviewrapport openbaar wordt:

  • De minister heeft de Tweede Kamer (TK) geïnformeerd dat er een Gateway Review wordt uitgevoerd met een bepaald doel. Het Gateway Reviewrapport wordt aan de TK gestuurd.
  • De TK of anderen hebben vernomen dat er een Gateway Review is uitgevoerd en vragen naar het Gateway Reviewrapport. De minister besluit op basis van de Woo.
  • Het Gateway Reviewrapport leidt tot bijstelling van beleid. De minister informeert de TK over de beleidswijzigingen en stuurt het rapport mee.
  • In het kader van de open overheid zien we dat ministeries Gateway Reviews meesturen gekoppeld aan de beslisnota’s.

Het is altijd de SRO die bepaalt of een review openbaar wordt gemaakt. Bureau Gateway heeft hierbij geen rol. Soms is al bij aanvang van een review duidelijk dat het rapport ook met bijvoorbeeld een wethouder of Provinciale Staten zal worden gedeeld en daarmee openbaar kan zijn of worden. Onderliggende stukken en persoonlijke aantekeningen, blijven uiteraard altijd vertrouwelijk (zie ook Woo artikel 5.2).

Het advies aan een reviewteam is om altijd bij het maken van het rapport in het achterhoofd te houden dat het rapport openbaar zou kunnen worden.